Aanvullende vakantie

(Het Europees recht op volledige vakantie)

Bepalingen in verband met aanvullende vakantie werden opgenomen ingevolge artikel 17bis van de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers en ingevolge de artikelen 3bis en 37quinquies tot 37duodecies van het KB van 30.03.1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.

Tot dit moment hadden werknemers in België enkel recht op vakantie indien zij het voorgaande kalenderjaar effectief prestaties hadden geleverd. Werknemers die een activiteit aanvatten (of hervatten) hadden bijgevolg gedurende hun eerste werkjaar (of jaar van werkhervatting) geen recht op vakantiedagen, noch op vakantiegeld.

Op 1 april 2012 trad een nieuwe maatregel in werking die het voor een werknemer mogelijk maakt om bij het aanvatten van een activiteit, of bij het hervatten ervan na langdurige inactiviteit, aanvullende vakantie te nemen.

De arbeiders die in de diamantnijverheid tewerkgesteld worden en die menen recht te hebben op aanvullende vakantie dienen deze aanvraag in te dienen bij de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid, Hoveniersstraat 22 te 2018 Antwerpen.  Hebt u hier vragen over dan kan u ons telefonisch om inlichtingen vragen op het nr. 03/213.50.30.

De volledige reglementering en het aanvraagformulier betreffende aanvullende vakantie is terug te vinden op de website van de RJV.