Jaarlijkse toelage aan de gepensioneerden

Om recht te hebben op deze toelage als gepensioneerde moet de arbeider laatst tewerkgesteld zijn als handarbeider bij een werkgever die ressorteert onder het Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en –handel en ten minste 60 arbeidsdagen bewijzen tijdens de laatste 2 jaren die de aanvangsdatum van het pensioen voorafgaan.  In geval van langdurige ziekte wordt de periode van 2 jaar verlengd tot 15 jaar.  In geval van langdurige werkloosheid dient de werknemer te bewijzen dat hij vanaf de leeftijd van 50 jaar 60 arbeidsdagen heeft gepresteerd.

Men bezorgt daarvoor aan de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid een kopie van de kennisgeving van de beslissing van de Rijksdienst voor Pensioenen betreffende de pensioenaanvraag.

Het bedrag wordt voor de eerste maal toegekend in het kalenderjaar dat volgt op het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De uitbetaling gebeurt jaarlijks in de maand november en bedraagt:

Jaarlijkse toelage:74,37 €