Privacy

Wie verwerkt mijn gegevens?

Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid vzw

Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen

KBO nr. 0410.614.262

Contactgegevens gegevensbescherming

E-mail:

Telefoon : 03 213 50 38

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Waarvoor worden mijn gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt voor het berekenen en uitbetalen van het vakantiegeld en andere aanvullende sociale voordelen.  Deze verwerking is op basis van de wettelijke bepalingen inzake het vakantiegeld en de andere opdrachten die ons per wet werden toegekend.

Gegevens die u ons rechtstreeks doorgeeft worden enkel verwerkt voor het doel vermeld op het formulier. Uw gegevens worden nooit doorgegeven of gebruikt voor commerciële doeleinden zoals marketing.

Verwerken jullie gegevens die ik niet rechtstreeks aan jullie doorgeef?

Ja wij ontvangen ook gegevens van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid. Deze gegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van de wetgeving inzake vakantiegeld.

Wie ontvangt mijn gegevens?

Uw gegevens worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie, aan de FOD Financiën en aan het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector voor de uitbetaling van aanvullende sociale voordelen indien u daar recht op heeft.

Worden mijn gegevens doorgegeven buiten de EU?

Neen.

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

Uw gegevens worden bijgehouden gedurende de verjaringstermijn en 5 jaar erna. Deze termijn is nodig voor de correcte uitbetaling, boekhouding en het opsporen van structurele werkloosheid.

Wat als ik de gegevens niet doorgeef?

Als u de gevraagde gegevens niet doorgeeft dan kunnen we uw aanvullende sociale voordelen niet toekennen of uitbetalen.

Gebruiken jullie automatische besluitvorming voor gegevens die ik doorgeef?

Neen.

Worden mijn gegevens gebruikt voor een ander doel?

Neen. We gebruiken uw gegevens enkel voor het doel vermeld. Als we in de toekomst uw gegevens die u ons heeft gegeven voor een ander doel zouden gebruiken dan zullen we u hier eerst voor contacteren en mag u dit altijd weigeren.

Als we uw gegevens die we niet rechtstreeks van u ontvangen voor een ander doel zouden verwerken in de toekomst zal dit altijd op basis van een wet, koninklijk besluit, ministerieel besluit of CAO gebeuren.

Bescherming

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om al uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Enkele voorbeelden:

Iedere medewerker die uw gegevens verwerkt is verplicht tot geheimhouding.

Onze kantoren en computers zijn sterk beveiligd tegen inbraak.

We maken zoveel mogelijk gebruik van encryptie.

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

We werken intensief samen met andere instellingen van de Sociale Zekerheid om onze gegevensbescherming continu te verbeteren.

Uw rechten

Recht van inzage

U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we over u verwerken. U krijgt dan een kopie van alle gegevens die we over u verwerken.

Recht van rectificatie

Als een gegeven van u fout is dan kan u dat altijd laten verbeteren.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen voor zover dit geen andere wetten schendt.

Recht op beperking van verwerking

U kan vragen dat wij uw gegevens niet meer verwerken maar dit zonder ze te wissen voor zover dit geen andere wetten schendt.

Hoe oefen ik mijn rechten uit?

U kan op ieder ogenblik uw rechten uitoefenen. U kan het formulier invullen en naar ons opsturen. U moet hiervoor uw identiteit bewijzen met uw identiteitskaart.

Klik hier voor het elektronische formulier: RVD Formulier GDPR

Klik hier voor de standaard brief: RVD Formulier papier rechten

Ik heb een klacht

U kan ons contacteren:

Telefonisch: 03/213 50 30 (van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17u)

E-mail:

Adres : Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen

U heeft ook het recht om direct een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U dient een klacht in via het online formulier of u kan hen telefonisch of via e-mail bereiken. De contactinformatie voor de Gegevensbeschermingsautoriteit vindt u hier.